Algemene voorwaarden van 50plusvrouwen.nl

Algemene Voorwaarden Datingsites 2014

AV CZ / 140

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en treden in werking op 1 januari 2014. Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van DigiPAY.

Definities ARTIKEL 1 - Dienstverlening
ARTIKEL 2 - Beschikbaarheid dienstverlening
ARTIKEL 3 - Gedrag van Consumenten
ARTIKEL 4 - Klachten over Deelnemers; misleiding
ARTIKEL 5 - Bescherming persoonsgegevens
ARTIKEL 6 - Aansprakelijkheid
ARTIKEL 7 - Opzegging Consument
ARTIKEL 8 - Klachtenregeling
ARTIKEL 9 - Aanvullende bepalingen en wijzigingen

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Datingsite: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Datingsite.
Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de Datingsite.
Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een Datingsite en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
DigiPAY voorwaarden: de algemene voorwaarden van DigiPAY.
Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van de Datingsite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens [link].

ARTIKEL 1 - DIENSTVERLENING

1. De dienstverlening van de Datingsite bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door de Datingsite vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. De Datingsite geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.
2. De Datingsite geeft geen garantie op succes of op een relatie.
3. De Datingsite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
4. De Datingsite kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of de DigiPAY voorwaarden.
5. Op de Datingsite worden de volgende aanvullende eisen gesteld: - Minimale leeftijd 18 jaar
6. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. De Datingsite informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. De Datingsite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
8. De Datingsite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen. De website kan fictieve profielen bevatten waarmee fysieke contacten niet mogelijk zijn.
9. De Datingsite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING

1. De Datingsite spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. De Datingsite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Datingsite dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN CONSUMENTEN

1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
- bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Datingsite;
- onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
- teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
- onwaarheden in het profiel te vermelden;
- meerdere profielen per persoon in te vullen;
- commerciële informatie te verspreiden;
- schade of hinder aan andere Deelnemers of de Datingsite toe te brengen;
- racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
- inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.

3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de Datingsite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
4. De Consument accepteert dat de Datingsite als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

1. Als een Datingsite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. De Datingsite spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
2. De Datingsite spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

ARTIKEL 5 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1. Op het gebruik van de Datingsite zijn de Privacyvoorwaarden van de Datingsite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. De Datingsite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
2. Als er bij de Datingsite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Datingsite gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De Datingsite werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

1. De Datingsite is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Datingsite.
2. De Consument is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

ARTIKEL 7 - OPZEGGING CONSUMENT

Bij betaalde lidmaatschappen:
1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, met inachtneming van de DigiPAY voorwaarden. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. De Datingsite wijst de Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.
2. Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met een opzegtermijn van 1 week.
3. Het betaalde Lidmaatschap kan zelf opgezegd worden via het persoonlijk menu op de Datingsite of het contactformulier op de datingsite onder vermelding van NAW/profielnaam/Lidmaatschapsnummer. De Consument ontvangt op het bij de Datingsite bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
4. Ongeacht of het betaalde Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert de Datingsite op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.
5. De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het betaalde Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de DigiPAY voorwaarden. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Datingsite, dan is de Datingsite gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van [maximaal 1 maand]. De Datingsite vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de consument toch herroept.
Bij gratis lidmaatschappen:
6. Het gratis lidmaatschap kan worden opgezegd via het persoonlijk menu op de Datingsite of middels een verzoek via het contactformulier op de Datingsite
7. De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de DigiPAY voorwaarden. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Datingsite, dan is de Datingsite gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen.

ARTIKEL 8 - KLACHTENREGELING

In afwijking op artikel 14 van de DigiPAY voorwaarden zal de Datingsite binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.

ARTIKEL 9 - AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN

1. Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Consumenten zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zondanige wijze dat deze door de Consument op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2. Deze algemene voorwaarden Datingsites kunnen alleen worden gewijzigd in overleg met de Consumentenbond.


50plusvrouwen.nl is een dienst van:


Zekeringstraat 17
1014 BM Amsterdam


Bij de aankoop van credits gelden de Algemene Voorwaarden van .


InloggenInloggen
Help, wachtwoord kwijt!?
Ik ben nog geen gratis lid!?Zoeken
Ik ben een
Ik zoek een
In de regio
leeftijd tussen en